Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

Activiteit: 
Een cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door Jessica van Doorn wordt aangeboden of georganiseerd.

Deelnemer:   
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Jessica van Doorn of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld door een opdrachtgever.

Opdrachtgever: 
De organisatie of instelling en de persoon die namens een organisatie of instelling een cliënt of deelnemer bij Jessica van Doorn aanmeldt voor een activiteit.

Inschrijving:
Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële deelnemer of de opdrachtgever van een potentiële deelnemer gericht aan Jessica van Doorn om te kunnen deelnemen aan een activiteit.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van deelnemers of hun opdrachtgevers voor wat betreft opleidingen, cursussen, trainingen en workshops of andere groepsactiviteiten.

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training of andere groepsactiviteit komt tot stand door het indienen van een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag door een opdrachtgever of door een potentiële deelnemer en het schriftelijk of digitaal verstrekken van een bewijs van inschrijving door Jessica van Doorn.

2.3 Recht op deelname voor de deelnemer ontstaat na betaling van de factuur.

2.4 De met Jessica van Doorn gesloten overeenkomst leidt voor Jessica van Doorn tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3.3 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

3.4 Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd al heeft meegedaan met een deel van de activiteit, dan is de deelnemer de kosten verschuldigd voor dat deel van de activiteit.

Artikel 4: Betaling

4.1 Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan  de overeenkomst met Jessica van Doorn nadat betaling voor de activiteit heeft plaats gevonden.

4.2 Zonder betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na betaling wordt door Jessica van Doorn vastgesteld of de deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval indien op dat moment het maximum aantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door Jessica van Doorn het bedrag teruggestort, tenzij de deelnemer voor een volgende aflevering van de activiteit kiest.

4.3 De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Jessica van Doorn.

4.4 Bij grotere cursussen en opleidingen wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald.

4.5 Betaling in termijnen is in geval van grotere cursussen en opleidingen bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.

4.6 Er is geen geldige reden om niet te voldoen aan alle op die manier afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.

4.7 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.

4.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.9 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Jessica van Doorn gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Jessica van Doorn om schadevergoeding te vorderen.

4.10  Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.11 Zowel Jessica van Doorn als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 5: Annulering en wijziging door deelnemers

5.1 Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

5.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is, zoals steeds per specifieke activiteit is aangegeven, wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.

5.3 Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding annuleren is niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.

5.5 Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

5.6 Bij residentieel georganiseerde activiteiten waar sprake is van logies – en verblijfskosten, geldt voor wat betreft de vergoeding van deze kosten in beginsel de hier beschreven annuleringsregeling en wel vanaf de datum van het plaats vinden van de activiteit op de locatie, tenzij expliciet anders wordt vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht door Jessica van Doorn

6.1 Indien Jessica van Doorn niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Jessica van Doorn het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Jessica van Doorn heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.4 Jessica van Doorn behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.5 Jessica van Doorn streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Jessica van Doorn hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Jessica van Doorn zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Jessica van Doorn niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

6.6 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Jessica van Doorn zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7 Jessica van Doorn behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.

6.8 Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door Jessica van Doorn vastgestelde redenen kan een deelnemer recht tot verdere deelname aan een cursus, workshop of opleiding worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële opleidingsverwachtingen.

6.9 Voor zover Jessica van Doorn voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Jessica van Doorn uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Jessica van Doorn sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.2 Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Jessica van Doorn uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Jessica van Doorn aan deelnemer of opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Jessica van Doorn verplicht zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar activiteiten verkregen en gebruik van de informatie en overleg daarover staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de deelnemer.

8.2 Deelnemers aan activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Jessica van Doorn behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Jessica van Doorn verstrekte leermiddelen. De deelnemer of deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Jessica van Doorn toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Jessica van Doorn te retourneren.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1 De klachtenregeling van Jessica van Doorn is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Jessica van Doorn en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Jessica van Doorn en de deelnemers aan haar activiteiten en hun eventuele opdrachtgevers. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een deelnemer of opdrachtgever die zich met een eventuele klacht tot het Jessica van Doorn wendt, te garanderen.

10.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

10.3 Klachten over de inhoud, organisatie of uitvoering van haar activiteiten worden door Jessica van Doorn geregistreerd en tenminste drie jaar bewaard.

10.4 De deelnemer of de eventuele opdrachtgever van een deelnemer welke aan een door Jessica van Doorn georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen.

10.5 Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.

10.6 Jessica van Doorn is lid van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie en valt onder het klachtenreglement van deze beroepsvereniging. Zie voor meer info: www.bvzb.nl.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen Jessica van Doorn en opdrachtgever of de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.